• president@crimencorruptioncontrol.in
  • Helpline no:+91 8286531418.

Maharashtra State Ministry

1. श्री नरेन्द्र मोदी (भारत के प्रधान मंत्री) - +91-11-23012312 +91-11-23019545,23016857 -
2. श्री. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, पर्यटन, माहिती व जनसंपर्क, माजी सैनिकांचे कल्याण, राजशिष्टाचार, रोजगार व स्वयंरोजगार, आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२ , २२०२५१५१ २३६३४९५०, २३६३०४०८, २३६२१३१३, २३६३४१३१, २३६९९५९५, cm@maharashtra.gov.in
3. श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील महसूल, पुनर्वसन व मदत कार्य, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ, कृषी आणि फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्यव्यवसाय, राज्य उत्पादन शुल्क ०२२-२२०२५३९८, २२०२४७५१ २२०४६६३२, २२०४७३१२ min.revenue@maharashtra.gov.in
4. श्री.सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार वित्त आणि नियोजन, वने ०२२-२२८४३६५७ , २२८४३६४७ - min.finance@maharashtra.gov.in
5. श्री.विनोद श्रीधर तावडे शालेय शिक्षण, क्रीडा आणि युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैदयकीय शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य ०२२-२२०२९७४२ , २२०२७१७४ , २२८३४९२६ , २२८३४९३५ - min.schedu@maharashtra.gov.in
6. श्री.प्रकाश मंचूभाई मेहता गृहनिर्माण, खनिकर्म, कामगार ०२२-२२०२४८३२ , २२०२६६५८ २३६१८६८६, २३६१८५८५ min.housing@maharashtra.gov.in
7. श्री. पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर कृषि, फलोत्पादन. ०२२-२२०२५०१४, २२०२२४०१ २३६१९९७७, २३६१९९८८ min.ah@maharashtra.gov.in
8. श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास आणि जल संधारण,रोजगार हमी योजना, महिला व बाल कल्याण ०२२-२२०२५०५१ , २२०२३८५८ , २२८३३१३३ २३५१५८८९, २३५२४६६४ min.rdd@maharashtra.gov.in
9. श्री. विष्णु रामा सावरा आदिवासी विकास ०२२-२२०२४९५० , २२०२५३६० २३६३३१९०, २३६३०३४४ min.tribal@maharashtra.gov.in
10. श्री.गिरीष भालचंद्र बापट अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये ०२२-२२०२५३०० ,२२०२४६८८ २३६४६६१२, २३६४६६१३ min.fcs@maharashtra.gov.in
11. श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास. ०२२-२२८४२७२०, २२८४२७९१ २३६३४६६९, २३६३००९६ min.wrd@maharashtra.gov.in
12. श्री. दिवाकर नारायण रावते परिवहन, खारभूमी विकास ०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६ २३६८६२३२ min.transport@maharashtra.gov.in
13. श्री. सुभाष राजाराम देसाई उद्योग, खनिकर्म ०२२-२२०२५२५०, २२०२५३६२ २३६३७४९१, २३६३१५०५, २३६७६९५१, २२६८५५०१, २३६९११५५ min.industry@maharashtra.gov.in
14. श्री. रामदास गंगाराम कदम पर्यावरण ०२२-२२८८५१०४, २२०४२८१० २३६१०९२५, २३६१०९७६ min.env@maharashtra.gov.in
15. श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमासह) ०२२-२२८८६१८८, २२८८६०९३ २३६३०६०९, २३६३०२८६ min.pwd@maharashtra.gov.in
16. श्री. चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क ०२२-२२०२४५९२, २२०२५३०८ २३६३२०४५, २३६३४३४४ min.energy@maharashtra.gov.in
17. श्री. बबनराव दत्ताराव लोणीकर पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता ०२२-२२८७१४४०, २२८७५४४१ २३६१९९७७, २३६१९९८८ min.wssd@maharashtra.gov.in
18. डॉ. दिपक रामचंद्र सावंत सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण ०२२-२२०२३९९२, २२०२२१०० २३६४५५५५, २३६७७००० min.familywelfare@maharashtra.gov.in
19. श्री. राजकुमार सुदाम बडोले सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य ०२२-२२०२५२५१, २२०२८६६० २३६९७२७८, २३६३३६५९ min.socjustice@maharashtra.gov.in
20. श्री. जयकुमार जितेंद्रसिहं रावल रोजगार हमी, पर्यटन. ०२२-२२८१७०४०, २२८१७०७४ २३६७१७३४, २३६७०८१२ min.egst@maharashtra.gov.in
20. श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ०२२-२२८३१९८३, २२०२५३१३ २२८२६६९८, २२८२६९६४ min.cmt@maharashtra.gov.in
21. प्रा. राम शंकर शिंदे जलसंधारण, राजशिष्टाचार ०२२-२२८८६०२५, २२८८६२९३ २३६३७४९१, २३६९११५५ min.wcp@maharashtra.gov.in
22. श्री. महादेव जगन्नाथ जानकर पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास ०२२-२२०४२३१४, २२०४२३१५ २३६१३५९४, २३६११५८९ min.adf1@maharashtra.gov.in
23. श्री. संभाजी दिलीपराव पाटील निलंगेकर कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिकांचे कल्याण ०२२-२२८४३६२८, २२८४३६६४ २३६१२६६०, २३६१०८७३ min.labourandsd@maharashtra.gov.in